Členovia VKRP

Všetci členovia VKRP boli na svoje posty dosadení z vôle Božej, takže ich pozícia je v tomto smere ľudským faktorom neovplyvniteľná a svoj úrad vykonávajú doživotne. Pre vnútornú štruktúru klubu je charakteristická rovnosť vzťahov, absolútna loajálnosť a oddanosť klubu a jeho myšlienkam a neochvejná súdržnosť členov. Kvôli zefektívneniu práce klubu došlo v rámci vnútornej štruktúry k vzniku rôznych strategicky významných funkcií, ktoré boli na základe zložitých analýz prerozdelené medzi jednotlivých členov VKRP. Kvôli lepšiemu pochopeniu štruktúry klubu ponúkame stručný prehľad tých najdôležitejších:

Vedúci VKRP - Funkcia symbolická, bez výraznejších právomocí, nejde o stelesnenie despotického prvku vlády, vedúci sa snaží s maximálnym nasadením a vo všemožných oblastiach šíriť osvetu a získavať podporu a náklonnosť širokých más (táto črta prináleží samozrejme (s rôznou mierou nasadenia) všetkým členom). Činnosť vedúceho pozostáva tiež z organizovania činnosti klubu, ktoré následne schvaľujú ostatní členovia. Vedúceho VKRP zosobňuje bezkonkurenčný miláčik davov, v. Michal J. Almighty Abaddon Andraščík (MM).

Pravá ruka vedúceho - Funkcia nadmieru zodpovedná, Pravá ruka zabezpečuje duševnú a intelektuálnu podporu vedúcemu a ostatným členom klubu, stará sa tiež o technicko-materiálne zabezpečenie a svoje odborné znalosti v oblasti informatiky využíva v prospech klubu. V súčasnosti sa vo zvýšenej miere zaoberá šírením myšlienok a ideí klubu medzi drogovo závislou mládežou, snažiac sa odpútať ich od ich sebadeštrukčnej a nezmyselnej činnosti a nadchnúť ich pre správnu vec.
Do funkcie bol dosadený populárny Marián Marton ml. (MJ).

Kronikár, Pokladník a Správca Archívu VKRP - Praktická funkcia vyžadujúca zodpovedný prístup, ide vlastne o správu všetkých financií a archívnych materiálov klubu. Pod jeho právomoc spadá zhromažďovanie finančných prostriedkov, ich uskladňovanie a následné vydávanie na odsúhlasené účely. Tu treba podotknúť, že činnosť klubu je nezisková, finančné prostriedky sa používajú výhradne na zakúpenie pomôcok a materiálu potrebných pre súťaže a iné akcie organizované klubom a eventuálne zisky sú použité na dobročinné účely. Funkciu zastáva Ján "Džony" Bušovský (JJ), rovnako ako funkciu Kronikára a Správcu Archívu VKRP. Kronikár sa snaží písomnou formou chronologicky zachytiť najvýznamnejšie udalosti spojené s VKRP s cieľom zostaviť kompletný materiál pojednávajúci o činnosti klubu, Správca Archívu je osobe zodpovedný za stav Archívu VKRP.

Šukal VKRP - Zodpovedná funkcia prezentovaná osobou Juraja Hocha Vaška (JR). Náplň - hlbšie výskumy v istých oblastiach. bez bližších komentárov.
Šukal VKRP je od roku 1999 šťastne ženatý s Verným priateľom VKRP a sestrou Vedúceho VKRP Veronikou, čím začal ako prvý realizovať akčný plán utužovania vzťahov v rámci VKRP prostredníctvom uzatvárania manželských zväzkov s rodinnými príslušníkmi členov VKRP, s cieľom vytvoriť vzájomnú rodinnú previazanosť všetkých členov VKRP.
Veľkou pýchou Šukala VKRP je jeho dcéra Andrejka Ozzy (Abaddon) a synovia Riško a Radko - najmladší priatelia VKRP.
(Táto skutočnosť vyvracia všetky pochybnosti o opodstatnenosti pridelenia danej funkcie.)

Lump VKRP - Nepostrádateľná funkcia obsadená obávaným Šimonom Bartkom (ŠČ). Lump je zodpovedný za lumpárny, charakteristická je večná nespokojnosť, najmä s činnosťou a názormi Vedúceho, ktorému zo zásady vytvára opozíciu. Napriek klamlivému zdaniu, že ide o deštrukčnú činnosť, je tento jav nepostrádateľný, nakoľko zabezpečuje ustavičné zdokonalovanie a rast smerom napred, pretože neumožňuje "zaspatie na vavrínoch".

Toľko v stručnosti k funkciám jednotlivých členov VKRP. Je samozrejmé, že sme spomenuli len ilustračný zlomok všetkých funkcií - sme totiž presvedčení, že reálny rozmer celospoločenského významu našej činnosti, vrátane nepostrádateľnej funkcie VKRP v rámci ľudskej civilizácie, je natoľko zrejmý, že sa ním nie je nutné podrobnejšie zaoberať.
Pre úplnosť treba ešte dodať, že členovia Veleslavného klubu Rychlé pípy sú Metalisti, pravičiari, radikálni antifašisti, antikomunisti, antianarchisti a odporcovia každého ďalšieho zhubného -izmu.